TH SƠN TRÀ Tổ chức thành công HĐGDNGLL với chủ đề GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC