HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI CHỦ ĐỀ " VUI HỘI TRĂNG RẰM" NĂM HỌC 2020 - 2021