Giáo an Toán lớp 1

 17/10/2018, 15:30

TOÁN

TIẾT 18  : SỐ 8

I. Mục tiêu :

- Biết 7 thêm 1 được 8, viết số 8; đọc, đếm được từ 1 đến 8

- Biết so sánh các số trong phạm vi 8; biết vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.

II. Đồ dùng dạy học:

 Hộp đồ dùng dạy học toán

III. Hoạt động dạy và học:

 A. Bài cũ(3p)

- Cho HS đọc và viết số 7.

          - GV đọc HS làm vào bảng con :       7 > 6          2 < 5    

                                                                      7 > 2          6 < 7

          - GV cùng lớp nhận xét

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài(1p)

2.Giới thiệu số 8(12p)

Mục tiêu: Biết 7 thêm 1 được 8, viết được số 8; đọc, đếm được từ 1 đến 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8

Cách tiến hành

a. Lập số 8

- GV hướng dẫn HS xem tranh và nói: có 7 em đang chơi, 1 em khác đi tới. Tất cả có mấy em ? 

- HS quan sát tranh ở SGK - Trả lời : có tất cả 8 em.

- Cho HS lấy 7 hình tròn, sau đó lấy thêm 1 hình tròn.

 Hỏi: Tất cả có mấy hình tròn?

Tương tự với 8 que tính .

 GV chỉ vào tranh vẽ, yêu cầu HS nhắc lại: Có tám em, tám chấm tròn, tám con tính

GV: Các nhóm đồ vật này có chung số lượng là tám   

b. Giới thiệu chữ số 8 in và chữ số 8 viết

  GV giới thiệu chữ số 8 in và chữ số 8 viết

  Hướng dẫn cách viết số 8 .

 HS cài số 8 - đọc và viết vào bảng con: tám

c. Nhận biết thứ tự của số 8 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 Hướng dẫn HS đếm từ 1 đến 8 và ngược lại .

GV : Số 8 đứng sau số nào trong dãy ?

 Giúp HS nhận ra số 8 đứng liền sau số 7 trong dãy các số 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8

3.Thực hành (14p)

Bài 1:Viết số 8

Mục tiêu: Biết cách viết số 8

Cách tiến hành

 Cho HS viết số 8 vào bảng con, sau đó viết ở vở BT toán.

 GV theo dõi, giúp HS viết đúng quy định

 Bài 2: Điền số?

Mục tiêu: Giúp HS nhận ra cấu tạo của số 8

Cách tiến hành

 GV nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo của số 8.

GV cho HS chỉ vào tranh và nói: 8 gồm 7 và 1, gồm 1 và 7

                                                     8 gồm 6 và 2, gồm 2 và 6

                                                     8 gồm 5 và 3, gồm 3 và 5

                                                     8 gồm 4 và 4

 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

Mục tiêu: Nhận biết thứ tự của các số trong phạm vi 8

Cách tiến hành

 Hướng dẫn HS điền các số còn thiếu vào ô trống

  HS điền sau đó đọc theo thứ tự từ 1 đến 8 và từ 8 đến 1

Bài 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Mục tiêu: Biết so sánh các số trong phạm vi 8

Cách tiến hành

 Cho HS làm vào bảng con                8 > 7          8 > 6            5 < 8

 Gv nhận xét, giúp đỡ HS yếu            7 <8           6 < 8            8 > 5

4.Trò chơi: “ Xếp số ”(4p)

 - GV nêu tên trò chơi - chia tổ.

 - Phát cho mỗi tổ các số từ 1 đến 8. mồi tổ có 8 em lên chơi, mỗi em được cầm 1 số

và sắp xếp từ 1 đến 8 và ngược lại từ 8 đến 1.

 Tổ nào xếp đúng và nhanh thì tổ đó thắng.

5. Nhận xét, dặn dò(2p)                     

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò HS

___________________________________________________

THÔNG BÁO