Đề kiểm tra GHK I Tiếng Việt CGD lớp 1

 05/11/2018, 20:04

Họ và tên:………………..............                                   KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Lớp:      1...                                                                  MÔN TIẾNG VIỆT -  KHỐI 1

Trường :    ................................                                        Thời gian: ..... phút  

                                                                                       Năm học: .......................

                                                                                         

1. Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm

Đề chẵn

Câu 1: Thành ngữ “Ghi lòng tạc dạ” có mấy tiếng?

Câu 2: Tiếng dạ có thanh gì?

Câu 3: Phần đầu tiếng /dạ/ là âm gì, phần vần tiếng /dạ/ là vần gì?

 

................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: Trong tiếng /che/, âm nào là phụ âm, âm nào là nguyên âm?

 

................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Em vẽ mô hình tiếng ghi vào bảng con?

Câu 6: Tại sao em viết như vậy?

2. Đo nghiệm kĩ năng đọc

Bµi ®äc

Nhµ bµ LÝ ë thÞ x·. Nhµ bµ ë kÒ ga. Nhµ bµ cã ®ñ thø: ghÕ gç, tñ

3. §o nghiÖm kÜ n¨ng viÕt (GV đọc - HS nghe viết)

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................


 

Lớp:      1...                                                                         MÔN TIẾNG VIỆT -  KHỐI 1

Họ và tên:………………................                                      KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Trường :    .................................                                              Thời gian: ..... phút  

                                                                                        Năm học:................................

                                                                                        

1. Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm

Đề lẽ

Câu 1: Thành ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có mấy tiếng?

Câu 2: Tiếng nhớ có thanh gì?

Câu 3: Phần đầu tiếng /nhớ/ là âm gì, phần vần tiếng /nhớ/ là vần gì? .........................................................................................................

Câu 4: Trong tiếng nhớ, âm nào là phụ âm, âm nào là nguyên âm?

.....................................................................................................................

Câu 5: Em vẽ mô hình tiếng kẻ vào bảng con?

Câu 6: Tại sao em viết như vậy?

2. Đo nghiệm kĩ năng đọc

Bµi ®äc

Thø t­ư, bè mÑ cho Nga ®i Ba V×. C¶ nhµ ®i tõ ba giê. ë ®ã cã bß, dª.

3. §o nghiÖm kÜ n¨ng viÕt (GV đc - HS nghe viết)

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

THÔNG BÁO